سلام ریور من b9b9 wifi hdpvr sd card
رو بعضی کانالا هنگ می که انواع برنامه رو زدم درست نمیشه کطی می دونه چیکار باید بکنم