کانالهای پخش کننده فوتبال 2018
بازی روسیه و عربستان در ماهواره
Hotbird 13°E

RTS Deux HD
-Hotbird 13°E -10971 H 29700 -Via(Emu Atlas 200HD)
SRF Zwei HD
-Hotbird 13°E -10971 H 29700 -Via(Emu Atlas 200HD)
RSI La 2 HD
-Hotbird 13°E -11526 H 29700 -Via(Emu Atlas 200HD)